Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για εργασίες σε ύψος

αναρτήθηκε στις 26 Ιουλ 2011, 11:16 μ.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 28 Ιουλ 2011, 11:50 μ.μ. ]
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2011, διεξήγαγε εκστρατεία επιθεώρησης των εργοταξίων με στόχο την προστασία των εργαζομένων που διεξάγουν εργασίες σε ύψος.

Οι επιθεωρήσεις που διεξήχθηκαν στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής επικεντρώθηκαν στον έλεγχο της συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχονται στις εργασίες σε ύψος. Τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η εν λόγω εκστρατεία ήταν η γραπτή εκτίμηση κινδύνων, τα ικριώματα, οι φορητές κλίμακες, ο ανυψωτικός εξοπλισμός προσώπων, η χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), η προστασία ανοιγμάτων και άκρων έναντι πτώσης και η προστασία από εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν από τους Επιθεωρητές των πέντε Επαρχιακών Γραφείων Επιθεώρησης Εργασίας (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου) 453 επιθεωρήσεις σε 348 εργοτάξια. Με βάση τα στοιχεία του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας επιθεωρήθηκε περίπου το 12% του συνολικού αριθμού των ενεργών εργοταξίων παγκύπρια. Σε ποσοστό 41% των εργοταξίων που επιθεωρήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν από τους Επιθεωρητές νομικά εργαλεία για την επιβολή της Νομοθεσίας μέσω 9 ποινικών διώξεων, 100 Ειδοποιήσεων Απαγόρευσης και 77 Ειδοποιήσεων Βελτίωσης. Επίσης, στάληκαν 50 προειδοποιητικές επιστολές.

Παρόλο ότι με βάση τα αποτελέσματα της εκστρατείας τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια που επιθεωρήθηκαν ήταν βελτιωμένα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, επισημαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο της εκστρατείας (Ιανουαρίου-Απριλίου 2011) δεν συνέβηκε κανένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα τόσο στον Κατασκευαστικό τομέα όσο και στους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, σε αντίθεση με 7 θανατηφόρα ατυχήματα που συνέβησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας στα εργοτάξια που επιθεωρήθηκαν διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

• Οι φορητές κλίμακες (σκάλες) που χρησιμοποιούνταν στο 66% των εργοταξίων, δεν ήταν κατάλληλες ή δεν είχαν επαρκή στερέωση.
• Στο 62% των εργοταξίων δεν υπήρχε κατάλληλη προστασία με κιγκλιδώματα, καλύμματα ή άλλα μέσα στα άκρα και στα ανοίγματα δαπέδων για αποφυγή πτώσης από ύψος.
• Δεν υπήρχε διαθέσιμο σχέδιο διαμόρφωσης και οδηγίες συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων στο 62% των εργοταξίων.
• Οι μισοί εργοδοτούμενοι στα εργοτάξια που επιθεωρήθηκαν δεν χρησιμοποιούσαν κατάλληλα ΜΑΠ.
• Δεν υπήρχε διαθέσιμη γραπτή εκτίμηση κινδύνου για τις Εργασίες σε Ύψος στο 40% των εργοταξίων.
• Στο 38% των εργοταξίων δεν είχαν ληφθεί μέτρα για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

Για την περαιτέρω βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Οι επιθεωρήσεις με στοχευμένες εκστρατείες στους χώρους εργασίας όπου διεξάγονται κατασκευαστικές εργασίες θα περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς.
2. Θα συνεχίσει τη δημοσιοποίηση των εκστρατειών επιθεώρησης στον Κατασκευαστικό Τομέα και η διοχέτευση ενημερωτικού υλικού σ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώση από ύψος είναι μια από τις κυριότερες αιτίες ατυχημάτων στον Κατασκευαστικό τομέα, η εκστρατεία με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» θα επαναληφθεί τον επόμενο χρόνο.
4. Θα προωθηθεί και η χρήση του Κώδικα για Εργασίες σε Ύψος, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο Κώδικας αυτός αναμένεται να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τους εργοδότες, τους αυτοεργοδοτούμενους και τους εργοδοτούμενους στην επιλογή του πιο κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας για την εκτέλεση προσωρινών εργασιών σε ύψος, ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σε ύψος.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στις Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, καθώς και στους Επαγγελματικούς Φορείς και Συνδέσμους, Οργανισμούς και Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, που με τις δικές τους ενέργειες για ενημέρωση των εργοδοτών και εργοδοτουμένων συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων της εκστρατείας.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Μιχάλη Ορφανίδη στο τηλ. 22405660.


Comments